ПОЛІСЕМІЯ

(від гр. poly — багато, sema — знак) багатозначність, зміни в лексичній семантиці слів, що є основою для виникнення всіх тропів у стилістиці (метафори, метонімії, синекдохи, епітета та ін.).

Стилістичні терміни 

ПОЛІСИНДЕТОН →← ПОЛІПТОТА, ПОЛІПТОТОН

T: 0.097392732 M: 3 D: 3