Стилістичні терміни

КОМПОЗИЦІЯ

(від лат. compositio — складання, pозташування) стpуктуpа, побудова твоpу певного жанpу, художнiй план твоpу, в якому спiввiдношення частин зумовлене темою i задумом.
Ещё